Privacy Policy van Installatiebedrijf Noldus

Wij, Installatiebedrijf Noldus, hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen wij helder en transparant informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens van onze klanten en relaties.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met de persoonsgegevens van onze klanten en relaties. Wij, Installatiebedrijf Noldus, houden ons in alle gevallen aan de wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevens-bescherming.
Hierbij moet wel aangemerkt worden dat deze verordening op enkele vlakken conflicteert met andere wetgeving bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht van minimaal 7 jaar. De fiscale bewaarplicht is in dit geval leidend.

Bovenstaande brengt met zich mee dat in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Indien u met ons in contact treedt teneinde bijvoorbeeld een offerte uit te brengen of werkzaamheden uit te voeren, beschouwen wij dit als toestemming om de noodzakelijke persoonsgegevens te verwerken en gedurende de wettelijke termijn te bewaren;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor deze zijn verstrekt. Vooraf wordt dit aan u gemeld;
 • Wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wijzen en deze, mits dit niet conflicteert met de fiscale bewaarplicht, respecteren.

Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemene zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, dan kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

Verwerken van persoonsgegevens van klanten en relaties

Persoonsgegevens van klanten en relaties worden door ons, Installatiebedrijf Noldus, verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden, zoals facturatie, offertes, onderhoud en dergelijke;
 • Het voor u uitvoeren van werk- en onderhouds opdrachten, alsmede bijvoorbeeld onderhoudscontracten;
 • Communicatie over onderhoud-, kwaliteit- en veiligheid gerelateerde onderwerpen;
 • Verzenden van nieuwsbrieven inzake onze werkzaamheden, onderhoud-, kwaliteit- en veiligheid gerelateerde zaken, alsmede relevante nieuwe ontwikkeling op ons vakgebied;
 • Historie van geoffreerde en geleverde producten en diensten in het kader van toekomstige service en garantie.

Voor bovenstaande doelstellingen leggen wij, Installatiebedrijf Noldus, de volgende persoonsgegevens van u vast:

 • Voornaam c.q. initialen;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Telefoonnummer(s);
 • E-mailadres;
 • IBAN nummer;

Uw persoonsgegevens worden door ons, Installatiebedrijf Noldus, opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde werkzaamheden voor de periode van:

 • Gedurende het klant-leverancier traject en daarna tenminste 7 jaar conform de fiscale bewaarplicht.

Het bewaren van de klant/relatie gegevens na het beëindigen van het zakelijk contact heeft als doel:

 • Het voldoen aan de fiscale bewaarplicht.
 • Bij hernieuwde zakelijk contact kunnen verstrekken van maximale service en efficiëntie, tenzij u nadrukkelijk om vernietiging verzoekt;

Verstrekking aan derden

Na de door u verkregen toestemming: Uw gegevens kunnen wij aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven werkzaamheden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van delen van de financiële administratie van onze onderneming;
 • Het verzorgen van de automatisering binnen onze onderneming;
 • Het verzekeren van bij onze dienstverlening behorende risico’s;
 • Het inschakelen van andere ondernemingen, bijvoorbeeld onderaannemers, teneinde onderdelen van opdrachten of werkzaamheden uit te voeren;

Met deze partijen maken wij de noodzakelijke afspraken teneinde de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder worden uw gegevens niet aan andere partijen verstrekt zonder uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Uitzondering hierop zijn verstrekkingen van persoonsgegevens waar de wet ons toe dwingt, hierbij moet u denken aan Fiscus, Politie en dergelijke. Ondanks de noodzakelijke afspraken met derden kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor hun handelen met uw persoonsgegevens.

Wij nemen uw toestemmings-verklaring op in een eventueel aan u verstrekte offerte en/of opdrachtbevestiging.

Minderjarigen

Wij verwerken uitsluitend persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Indien een minderjarige zich middels elektronische weg bij ons meldt is hier echter geen sluitende controle mogelijk en aanvaarden wij hiervoor geen aansprakelijkheid.

Bewaartermijn

Wij, Installatiebedrijf Noldus, bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet vereist is.

Beveiliging

Wij, Installatiebedrijf Noldus, hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens van onze klanten en relaties te beschermen tegen onrechtmatige verwerking of gebruik. Zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens ons, Installatiebedrijf Noldus, van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • Wij hanteren een wachtwoord op onze systemen;
 • Onze IT-middelen zijn up to date beveiligd;
 • Wij maken back-ups van onze bestanden om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Wij evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers en bedrijven waarmee wij samenwerken, bijvoorbeeld onderaannemers, zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden Onze website maakt gebruik van functionele cookies, die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Daarnaast worden er analytische cookies geplaatst. Hierover leest u hieronder meer.

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt niet meegegeven. Google is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u hebben ontvangen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Het overdragen van dossiers geschiedt uitsluitend op afspraak met inachtneming van de overige wettelijke beperkingen zoals de fiscale bewaarplicht.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Indien u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

Installatiebedrijf Noldus

’s Gravenmeet 1
4328 PG   Burgh-Haamstede

Telefoon: 0111-852870

info@installatiebedrijf-noldus.nl